Ordensregler

Gældende for fællesgårdanlægget “Gårdlavet Guldpeters Mølle”,Møllegade 1-13, 13A, 15-21, 21A,  23,23A, 25A-B,Nørrebrogade 62-62A, Peter Fabers Gade 2-8, 16-44 og Gulbergsgade 21-23.

1.  Gårdanlægget er privat, og personer, der ikke bor eller er beskæftiget i de nævnte ejendomme, har ikke adgang dertil, medmindre det drejer sig om private gæster.

2.   Alle  porte og gennemgange mellem vej og gårdanlægget skal holdes aflåst.

Gennemgangen i Peter Fabers Gade 30 samt adgangsvejene ved Peter Fabers Gade 6 og Møllegade 7 er fælles for alle ejendommene. Dørene skal holdes aflåst, så kun beboere har adgang til anlægget. Dørene må ikke blokeres, og der må ikke sættes noget i klemme for at forhindre deres lukning. Nøgler til porte og gennemgang må ikke overdrages til uvedkommende.

3.Ophold i gården må ikke være til gene for andre beboer.

4.      Gården skal holdes ryddelig og effekter må ikke efterlades i gården.

5.      Leg og ophold i porte og gennemgange er ikke tilladt.

6.      Hærværk på de fælles ting – fx. planter, borde, bænke samt legeredskaber – medfører erstatningspligt.

7.      Storskrald skal lægges i skuret til storskrald. Øvrigt affald skal henlægges i de dertil indrettede containere.

8.      Fodring af fugle, katte og hunde samt nedkastning af brød m.v. fra vinduerne er ikke tilladt. Hunde skal holdes i snor i gårdanlægget, og deres efterladenskaber skal fjernes.

9.      Tørring af tøj samt udluftning af tæpper fra vinduer må ikke være til gene for andre beboere.

10.   Parkering af cykler må kun ske i de dertil opsatte stativer.

11.  Parkering af samt kørsel med motorkøretøjer i gårdanlægget er ikke tilladt.

12.  Benyttelse af musikanlæg og lignende i gårdanlægget må ikke være til gene for andre beboere.

13.  Overtrædelse af disse ordensregler har samme retsvirkning – uanset på hvilken af grundene overtrædelsen sker – som overtrædelse af den enkelte ejendoms ordensregler og kan i givet fald medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet i overensstemmelse med lejelovens bestemmelser eller fortabelse af beboelsesretten i overensstemmelse med andelsbolig-/ejerforeningens vedtægter.

Vedrørende ordensregler for de enkelte ejendomme henvises i øvrigt til disses husorden.

Dato: 14. marts 2002

Med venlig hilsen

Gårdlavsbestyrelsen.